Các con xem livestream giải đề Tiếng Anh thi THPT quốc gia 2020 tại đây
https://www.facebook.com/CoVuMaiPhuong/videos/391002931869414

Dưới đây là đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia 2020 (24 mã đề)


Đáp án môn Tiếng Anh mã đề  401

Download đề thi mã 401 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402


Download đề thi mã 402 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403


Download đề thi mã 403 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 404


Download đề thi mã 404 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 405


Download đề thi mã 405 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 406


Download đề thi mã  406 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 407


Download đề thi mã 407 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 408


Download đề thi mã  408 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 409

Download đề thi mã 409 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 410


Download đề thi mã 410 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 411

Download đề thi mã 411 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 412


Download đề thi mã 412 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 413


Download đề thi mã 413 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 414


Download đề thi mã  414 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 415


Download đề thi mã 415 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416


Download đề thi mã 416 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 417


Download đề thi mã 417 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 418


Download đề thi mã 418 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 419


Download đề thi mã 419 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 420


Download đề thi mã 420 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 421


Download đề thi mã 421 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422


Download đề thi mã 422 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423


Download đề thi mã 423 tại đây

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424


Download đề thi mã 424 tại đây